آمار و اطلاعات ملی

 

جمعیت

 

فهرست مطالب :

  • جمعیت کل کشور در نقاط شهری و روستایی (۱۳۹۰- ۱۳۳۵)
  • ولادت ثبت شده بر حسب جنس متولدین در نقاط شهری و روستایی (۱۳۹۱- ۱۳۷۵)
  • فوت ثبت شده بر حسب جنس فوت شدگان در نقاط شهری و روستایی(۱۳۹۱- ۱۳۷۵)
  • ازدواج و طلاق ثبت شده در نقاط شهری و روستایی(۱۳۹۱- ۱۳۷۵)
  • متوسط رشد سالانه جمعیت کشور (۱۳۹۰-۱۳۳۵؛ درصد)
  • نسبت جوانی جمعیت کشور (۱۳۹۰- ۱۳۳۵؛ شاخص ورتهایم)
  • میزان شهرنشینی کشور (۱۳۹۰-۱۳۳۵)
  • میانگین سنی جمعیت کشور بر حسب جنس به تفکیک نقاط شهری و روستایی (۱۳۹۰-۱۳۳۵)