ساختار بدهی ها

در این گزارش ها به بررسی شرایط فعلی و تحلیل عمودی دارایی ها برای شرکت و مقایسه با صنعت مربوطه پرداخته می شود. در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم در صورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کار گرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود.

در ترازنامه مجموع بدهی ها، ۱۰۰% در نظر گرفته شده و هر یک از اقلام اقلام بدهی ها نسبت به مجموع بدهی ها محاسبه می شود.

تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشای ساختار درونی سازمان به کار می رود، افشای اطلاعاتی نظیر روابط موجود بین هر یک از حسابهای سود و زیان و درآمد فروش و ترکیب دارائیهایی که ایجاد ترکیب منابع سرمایه شامل بدهیها، اعم از جاری یا بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام و غیره. علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عمودی برای ارزیابی موقعیت نسبی شرکت در صنعت به کار می رود.

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.