شاخص های مواد و فرآیند

بهره وری مواد اولیه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یکسال مالی بر مجموع ارزش مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید کالا ها و خدمات آن واحد صنعتی در آن سال حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که در برا بر هر واحد (ریال) مواد اولیه مصرف شده در کارگاه صنعتی چه میزان (ریال) ارزش افزوده حاصل شده است.

شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های :

  • ارزش ستانده بر مواد مستقیم
  • بهره وری مواد
  • درصد سهم موجودی مواد و کالا در مجموعه دارایی ها
  • درصد هزینه مواد مصرف شده در هزینه کل تولید
  • کارایی فرایند

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.