نسبت های مالی

نسبت های مالی عبارتند از ارتباط ریاضی بین صورت کسر بین ارقام موجود در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان. محاسبه نسبت ها باعث می شود:

اطلاعات مالی خلاصه و طبقه بندی شوند.

اطلاعات و ارزش های مطلق در صورت سود و زیان و ترازنامه به صورت نسبی بیان شوند که این اطلاعات نسبی باعث قضاوت های صحیح تر می شود.

اطلاعات به تناسب و میزان نیاز استفاده کنندگان در اختیار آن ها قرار گیرد.

باعث می شود استفاده کنندگان بر اساس ارزش ها و اطلاعات کمی بتوانند قضاوت های کیفی بکنند.

 

انواع نسبت های مالی

نسبت های نقدینگی : با استفاده از این نسبت ها وضعیت و توان نقدینگی شرکت اندازه گیری می شود.

نسبت های اهرمی : با استفاده از این نسبت ها میزان استفاده از بدهی در مقابل سهام تعیین می شود.

نسبت های فعالیت (کارایی) : با استفاده از این نسبت ها کارایی شرکت در استفاده از منابع و دارایی ها اندازه گیری می شود.

نسبت های سودآوری : عملکرد و وضعیت سودآوری شرکت با استفاده از این نسبت ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

شامل فهرست رتبه بندی شرکتهای گروه در نسبت های مالی :

نسبت های نقدینگی

نسبت های اهرمی

نسبت های فعالیت(کارایی)

* سرمایه در گردش
* نسبت جاری (Current Ratio)
* نسبت آنی یا سریع (Quick Ratio)

* نسبت بدهی (Debt Ratio)
* نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

* نسبت گردش موجودی کالا
* نسبت گردش دارایی های ثابت
* نسبت گردش مجموع دارایی ها
* دوره وصول مطالبات

 
 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.