شاخص های بهره وری کل عوامل

هر یک از شاخص های جزئی مانند بهره وری کار، سرمایه و … که از حاصل تقسیم خروجی مانند ارزش افزوده بر ورودی مانند تعداد شاغلین، هزینه نیروی کار یا سرمایه حاصل می شود، فقط عاملی برای نمایش وجهی از عملکرد اقتصادی و فنی واحد صنعتی می باشد و به تنهایی برای سنجش کارائی کلی یک واحد صنعتی و مقایسه تطبیقی واحدها با یکدیگر کافی نیست. از این رو برای تحقق هدف سنجش بهره وری کل واحدهای صنعتی، از شاخص بهره وری مرکب یا کل استفاده می کنند. بدین منظور شاخص های مختلفی توسعه داده شده اند، که به عنوان نمونه یکی از شاخص های مناسب برای این منظور شاخص بهره وری کل معرفی شده توسط دکتر کندریک است.

این گزارش ها شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های زیر می باشد :

 

  • ارزش افزوده به ارزش کل داده ها (بهره وری کل)
  • ارزش ستانده به ارزش کل داده ها
  • بهره وری کل عوامل روش کندریک
  • بهره وری کل عوامل روش کندریک بدون آلفا و بتا

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.