شاخص های اثربخشی و کارایی منابع انسانی از منظر مالی

نیروی کار مهمترین داده (ورودی) در تولید کالاها و خدمات محسوب می شود. بهره وری کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین یا نفر ساعت کار یک کارگاه صنعتی در طول یک دوره مالی حاصل می شود.

این گزارش ها شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های زیر می باشد :

 

  • بهره وری نیروی کار  (رقابت پذیری هزینه نیروی کار)
  • ارزش ستانده بر جبران خدمات کارکنان
  • ارزش ستانده  بر تعداد نیروی کار
  • سرانه ارزش افزوده
  • درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده – به روش درآمد
  • فروش سرانه
  • واحد هزینه نیروی کار
  • درصد هزینه نیروی کار در ورودی کل
  • جبران خدمات بر تعداد شاغلین

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.