سرفصل ارزش افزوده و شاخص های بهره وری

 

ارزش افزوده مهمترین متغیر اقتصادی است که در محاسبه شاخص های بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد. برای محاسبه تعداد زیادی از شاخص های بهره وری از ارزش افزوده بنگاه در یکسال مالی به عنوان یکی از مهمترین خروجی ها استفاده می شود. ارزش افزوده به میزان ثروت ایجاد شده از کوشش های جمعی آنهائی که در واحد صنعتی بکار اشتغال دارند (یعنی کارکنان) و آنهائی که سرمایه بنگاه را فراهم آورده اند (یعنی سهام داران)، اطلاق می شود.

ارزش افزوده که ارزش تولید خالص بنگاه می باشد، مهمتر از ارزش ستانده کل است و تصویر گویا تری از عملکرد کارگاه صنعتی را در اختیار قرار می دهد. از این رو در محاسبه بهره وری بجای عامل ارزش تولید معمولاً از متغیر ارزش افزوده استفاده می شود. ارزش افزوده بنگاه را از دو روش درآمد و هزینه می توان محاسبه نمود.

ارزش افزوده به عنوان مهمترین خروجی یک موءسسه می تواند در مدیریت بهره وری و اندازه گیری و تحلیل نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. تحلیل ارزش افزوده از طریق تجزیه آن به اجزاء مختلف کمک شایانی به مدیریت برای تصمیم گیری است.

این گزارش ها شامل نمایش وضعیت شرکت ها در شاخص های زیر می باشد :

 

  • ارزش افزوده
  • بهره وری نیروی کار
  • بهره وری سرمایه
  • بهره وری کل عوامل

 

برای کسب اطلاع از جزئیات گزارش ها و دریافت فایل نمونه اینجا کلیک نمایید.