رتبه بندی شرکت ها بر اساس ترکیب روند مقادیر چندین شاخص طی سال های مورد بررسی

در این روش شرکتها بر اساس ترکیب روند مقادیر چندین شاخص طی کلیه سالها مورد بررسی و رتبه بندی قرار می گیرند. از مزایای این روش بررسی تاثیر کلیه شاخصها در طی کلیه سالهای مورد بررسی به طور همزمان می باشد. به طوریکه ترکیب شاخصها و کلیه سالها به عنوان ورودی مورد بررسی قرار می گیرد. روشهای مورد رتبه بندی در این قسمت به شرح ذیل می باشد :

  • روش تحلیل پوششی داده ها DEA
  • مدل رتبه بندی اندرسون – پترسون