رتبه بندی شرکت ها بر اساس ترکیب مقدار چندین شاخص در هر سال

در این روش شرکتها بر اساس ترکیب مقدار چندین شاخص در کنار یکدیگر و در سال مورد نظر مورد بررسی و رتبه بندی قرار می گیرد. از مزایای این روش بررسی تاثیرات چندین شاخص در کنار یکدیگر بوده به طوریکه امکان بررسی سرفصل ها به طور کلی فراهم می باشد. شرکتها بنا به علایق خود می توانند علاوه بر سرفصل ها ترکیب شاخصهای مورد نظر خود را اعلام نمایند تا بر این اساس و در سال انتخابی رتبه بندی صورت پذیرد. روشهای رتبه بندی موجود در این بخش به شرح ذیل می باشد :

  • روش   TOPSIS
  • روش   TAXONOMY
  • روش   AHP
  • روش   PERMUTATION
  • روش   ELECTRE