رتبه بندی شرکت ها بر اساس مقدار شاخص در هر سال

در این روش شرکتها بر اساس مقدار شاخص مورد نظر در سال مورد نظر مورد رتبه بندی قرار می گیرند. تعداد ۱۸۰ شاخص طبق مدل سومانث در سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری (irpmc.ir) موجود می باشد که شرکتها بنا به علایق خود در شاخص انتخابی مورد رتبه بندی قرار می گیرند.

فهرست اسامی شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری