پزشکی

رتبه بندی شرکت های بازرگانی(وارداتی) تجهیزات پزشکی
اداره  کل تجهیزات پزشکی با هدف تامین منافع مصرف کنندگان و استفاده کنندگان  نهایی تجهیزات پزشکی و همچنین ایجاد امنیت برای ارائه دهندگان و تامین  کنندگان مجاز و رسمی این محصولات، نسبت به ثبت و ایجاد شناسنامه برای تمامی  شرکت های فعال در این حوزه اقدام کرده است.بیشتر

آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس ارشد
بیشتر