فنی و مهندسی

شورای عالی انفورماتیک ایران

شورای  عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش  فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای  انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید. بیشتر

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
فرایند  تعیین صلاحیت حرفه‌ای (رتبه‌بندی) گام اول در جهت تخصصی کردن فعالیت ها در  بخش کشاورزی است که سطح توانایی‌ها و مهـارت‌های عـلمی و عمـلی و نیز  دامنهِ مجاز فعالیت حـرفه‌ای متخصصان را تعیین می‌کند. بیشتر

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران بیشتر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
این  دستورالعمل به منظور حصول اطمینان بیشتر از ایمنی، بهداشت، بهره دهی  مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات  عمومی در جهت حمایت از مردم و حفظ و افزایش بهره وری نیروی انسانی ، منابع ،  مواد و انرژی و سرمایه های ملی و همچنین تنظیم روابط کار و تنسیق امور  مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش ساختمان و جلوگیری از دخالت  اشخاص فاقد صلاحیت در امور ساخت و ساز و واگذاری امور اجرای ساختمان به  اشخاص صاحب صلاحیت تدوین گردیده است. بیشتر

سازمان نظام مهندسی معدن ایران
بیشتر

آیین نامه  طبقه بندى و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
این آیین نامه ضوابط صدور "گواهی احراز صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت " را بیان می کند  . بیشتر

تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی
بیشتر